Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest RRAS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1,80-958 Gdańsk, NIP: 5833316209, REGON: 380895761, KRS: 0000742934, reprezentowana przez Marcina Hartmana.

Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych możesz kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych lub na adres poczty elektronicznej: office@rras.pl

Jakie dane przetwarzamy?

W ramach świadczonych przez nas usług możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko nadawcy (w tym płatnika) oraz odbiorcy (adresata) przesyłki,
 • adres nadawcy przesyłki (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 • adres odbiorcy przesyłki (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 • nowy adres do doręczenia przesyłki, jeżeli po nadaniu przesyłki nadawca zgłosi RRAS polecenie doręczenia jej pod nowy adres, lub RRAS ustali z Odbiorcą przed doręczeniem przesyłki inny adres jej doręczenia,
 • adres e-mail nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, który jest przetwarzany w celu wysłania wiadomości dotyczących wykonywania usługi, w szczególności informację o aktualnym statusie doręczenia przesyłki, lub informację umożliwiającą odbiór przesyłki,
 • numer telefonu nadawcy oraz odbiorcy przesyłki w celu bezpośredniego kontaktu lub wysyłki wiadomości dotyczących wykonywania usługi, w szczególności kontakt mający na celu ustalenie innego miejsca doręczenia przesyłki, lub informację umożliwiającą odbiór przesyłki,
 • w przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON,  adres działalności);
 • adresy IP osób, które korzystają z naszych systemów umożliwiających zamawianie usług, które świadczymy

Jakie są nasze cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzamy:

 1. a) w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteś jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
 2. b) w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO, – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów Administratora)
 3. c) w celu zaoferowania Tobie bezpośrednio naszych produktów i usług, tzw. Marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora)
 4. d) w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych)
 5. e) w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych reklamacji oraz udzielania na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

W Twoich sprawach nie podejmowane będą działania w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

Od kogo otrzymujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub od nadawcy (w tym płatnika) przesyłki, którą ten nadał poprzez zlecenie wykonania usługi.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla poprawnego wykonania usług świadczonych przez RRAS SP. z o.o lub rozpatrzenia i ewentualnej realizacji zgłoszeń, które do nas kierujesz.  Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne. W szczególności dane te przechowujemy przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji usług, które świadczymy, a po tym okresie nie dłużej, niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą zostać podniesione w związku z realizacją tych usług.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w naszej Polityce Ochrony Danych lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania).

Twoje prawa

W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możesz pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego ich usunięcia. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z ciążących na nas obowiązków prawnych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Tobie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy dane osobowe naruszając przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Świadczymy nasze usługi przy pomocy wielu podwykonawców, przy współpracy np. przedsiębiorstw transportowych. Twoje dane są zatem przetwarzane przez odbiorców danych:

 • pracowników i współpracowników RRAS Sp. z o.o
 • podwykonawców RRAS Sp. z o.o, świadczących w naszym imieniu usługi przyjmowania, przemieszczania, sortownia i doręczania przesyłek,
 • ubezpieczycieli likwidujących szkody na przesyłkach,
 • podwykonawców obsługujących nasze sieci informatyczne oraz bazy danych i tworzący dla nas rozwiązania informatyczne oraz świadczący na naszą rzecz usługi marketingowe,

Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy RRAS Sp. z o.o., mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji, w której nadasz za naszym pośrednictwem do takiego kraju przesyłkę. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także naszym podwykonawcom (np. podmiotom, które doręczają Twoją przesyłkę na obszarze państwa trzeciego) W każdym z powyższych przypadków zabezpieczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności zawierając umowy o poufności. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, jeżeli takie przekazanie nie jest możliwe lub jest wykluczone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz RRAS Sp. zo.o.  w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Zmiany
Niniejsza polityka może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie przepisów prawa bądź zmianę w zakresie oferowanych przez nas usług.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności